فؤاد اشتری

عکس های پیش رو ،از اتفاقات روزمره شهر تهران در روز چهارشنبه پنجم آبان و توسط تلفن همراه گرفته شده است

17 / 1


بلیط قطار