مراسم استقبال از شهید مدافع حرم شهید محمد حسین بشیری در همدان

عبدالرحمن رافتی

مراسم استقبال از شهید مدافع حرم شهید محمد حسین بشیری در همدان
مراسم استقبال از شهید مدافع حرم شهید محمد حسین بشیری در همدان
مراسم استقبال از شهید مدافع حرم شهید محمد حسین بشیری در همدان
مراسم استقبال از شهید مدافع حرم شهید محمد حسین بشیری در همدان
مراسم استقبال از شهید مدافع حرم شهید محمد حسین بشیری در همدان
مراسم استقبال از شهید مدافع حرم شهید محمد حسین بشیری در همدان
مراسم استقبال از شهید مدافع حرم شهید محمد حسین بشیری در همدان
مراسم استقبال از شهید مدافع حرم شهید محمد حسین بشیری در همدان
مراسم استقبال از شهید مدافع حرم شهید محمد حسین بشیری در همدان
مراسم استقبال از شهید مدافع حرم شهید محمد حسین بشیری در همدان
مراسم استقبال از شهید مدافع حرم شهید محمد حسین بشیری در همدان
مراسم استقبال از شهید مدافع حرم شهید محمد حسین بشیری در همدان
مراسم استقبال از شهید مدافع حرم شهید محمد حسین بشیری در همدان
مراسم استقبال از شهید مدافع حرم شهید محمد حسین بشیری در همدان
مراسم استقبال از شهید مدافع حرم شهید محمد حسین بشیری در همدان
مراسم استقبال از شهید مدافع حرم شهید محمد حسین بشیری در همدان
مراسم استقبال از شهید مدافع حرم شهید محمد حسین بشیری در همدان
مراسم استقبال از شهید مدافع حرم شهید محمد حسین بشیری در همدان