رصد پدیده ابر ماه در یزد و سنندج

عیسی شاهدی و کیوان فیروزه ای