مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر

مقداد مددی

مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر صبح امروز با حضور اصحاب رسانه و جمعی از دوستان آن مرحوم برگزار شد. مرحوم شایانفر مدیر دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان بامداد شنبه دعوت حق را لبیک گفت.

مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر
مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر