نشست خبری فرمانده نیروی دریایی ارتش

سیدمحمود حسینی

نشست خبری دریادار حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی به مناسبت هفتم آذر روز نیروی دریایی صبح امروز دوشنبه برگزار شد.

نشست خبری امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
نشست خبری امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
نشست خبری امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
نشست خبری امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
نشست خبری امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
نشست خبری امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
نشست خبری امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
نشست خبری امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
نشست خبری امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
نشست خبری امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
نشست خبری امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
نشست خبری امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
نشست خبری امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
نشست خبری امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
نشست خبری امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
نشست خبری امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
نشست خبری امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
نشست خبری امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
نشست خبری امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
نشست خبری امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
نشست خبری امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
نشست خبری امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
نشست خبری امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی