نماهنگ | فریاد ابراهیمی امام رحمه‌الله

امام اگر امروز بود همان فریاد ابراهیمی، همان فریاد بت شکن را امروز هم می زد؛ همان فریادی که ملت را بیدار کرد و به انقلاب رساند.

نماهنگ | فریاد ابراهیمی امام رحمه‌الله