دیدارهای امروز وزیر امور خارجه

فؤاد اشتری

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با کمیسیونر صلح و امنیت اتحادیه آفریقا دیدار کرد. پس از این دیدار سفرای کشورهای آلمان، اکوادور و مراکش رونوشت استوارنامه‌های خود را تقدیم وزیر امور خارجه ایران کردند.

دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه
دیدارهای امروز وزیر امور خارجه