نشست فیلم سینمایی سلام بمبئی

باشگاه خبرنگاران پویا

نشست فیلم سینمایی سلام بمبئی ظهر چهارشنبه با حضور کارگردان و عوامل فیلم در مجتمع کوروش برگزار شد.

محمدرضا گلزار بازیگر سینما
دیا میرزا بازیگر هندوستانی فیلم سینمایی سلام بمبئی
محمدرضا گلزار بازیگر سینما
محمدرضا گلزار بازیگر و دیا میرزا بازیگر هندوستانی فیلم سینمایی سلام بمبئی
محمدرضا گلزار بازیگر و دیا میرزا بازیگر هندوستانی فیلم سینمایی سلام بمبئی
محمدرضا گلزار بازیگر و دیا میرزا بازیگر هندوستانی فیلم سینمایی سلام بمبئی
نشست فیلم سینمایی سلام بمبئی
نشست فیلم سینمایی سلام بمبئی
محمدرضا گلزار بازیگر و دیا میرزا بازیگر هندوستانی فیلم سینمایی سلام بمبئی
نشست فیلم سینمایی سلام بمبئی
نشست فیلم سینمایی سلام بمبئی
محمدرضا گلزار بازیگر و دیا میرزا بازیگر هندوستانی فیلم سینمایی سلام بمبئی
نشست فیلم سینمایی سلام بمبئی
نشست فیلم سینمایی سلام بمبئی
دیا میرزا بازیگر هندوستانی فیلم سینمایی سلام بمبئی
محمدرضا گلزار بازیگر سینما
گفت و گوی جواد نوروزبیگی تهیه کننده و محمدرضا گلزار بازیگر سینما
دیا میرزا بازیگر هندوستانی فیلم سینمایی سلام بمبئی
دیا میرزا بازیگر هندوستانی فیلم سینمایی سلام بمبئی