تلاطم قیمت دلار در بازار ارز

باشگاه خبرنگاران پویا

قیمت دلار در روزهای اخیر مدار صعودی را طی می کند. دلار رکورد ۴۰۰۰ تومان را زد و در روزهای اخیر تا قیمت ۴۰۳۰ تومان افزایش یافت.

تلاطم قیمت دلار در بازار ارز
تلاطم قیمت دلار در بازار ارز
تلاطم قیمت دلار در بازار ارز
تلاطم قیمت دلار در بازار ارز
تلاطم قیمت دلار در بازار ارز
تلاطم قیمت دلار در بازار ارز
تلاطم قیمت دلار در بازار ارز
تلاطم قیمت دلار در بازار ارز
تلاطم قیمت دلار در بازار ارز
تلاطم قیمت دلار در بازار ارز
تلاطم قیمت دلار در بازار ارز
تلاطم قیمت دلار در بازار ارز
تلاطم قیمت دلار در بازار ارز
تلاطم قیمت دلار در بازار ارز
تلاطم قیمت دلار در بازار ارز
تلاطم قیمت دلار در بازار ارز
تلاطم قیمت دلار در بازار ارز
تلاطم قیمت دلار در بازار ارز
تلاطم قیمت دلار در بازار ارز
تلاطم قیمت دلار در بازار ارز
تلاطم قیمت دلار در بازار ارز
تلاطم قیمت دلار در بازار ارز
تلاطم قیمت دلار در بازار ارز