بازدید هاشمی رفسنجانی از بندر بوشهر و دهکده گردشگری

حیدرپور و استوار