فوتبال حبابی در همدان

عبدالرحمان رأفتی

رشته فوتبال حبابی دارای توپی بزرگ به صورت حباب است که ورزشکار در داخل آن قرار می گیرند و فوتبال بازی می کنند. این ورزش هم در فضای باز و هم سرپوشیده قابل اجراست و بر خلاف فوتبال رایج هیچ خطری ورزشکاران را تهدید نمی کند و بدون حادثه است.

فوتبال حبابی در همدان
فوتبال حبابی در همدان
فوتبال حبابی در همدان
فوتبال حبابی در همدان
فوتبال حبابی در همدان
فوتبال حبابی در همدان
فوتبال حبابی در همدان
فوتبال حبابی در همدان
فوتبال حبابی در همدان
فوتبال حبابی در همدان
فوتبال حبابی در همدان
فوتبال حبابی در همدان
فوتبال حبابی در همدان
فوتبال حبابی در همدان
فوتبال حبابی در همدان
فوتبال حبابی در همدان