دیداربا خانواده شهید ابراهیم لشکری نژاد

باشگاه خبرنگاران پویا

جمعی از جامعه قرآنی با خانواده شهید ابراهیم لشکری نژاد ( شهید طلبه قرآنی) دیدار و گفتگو کردند.

مادر شهید ابراهیم لشکری نژاد ( شهید طلبه قرآنی)
دیدارجمعی از جامعه قرآنی با خانواده شهید ابراهیم لشکری نژاد ( شهید طلبه قرآنی)
دیدارجمعی از جامعه قرآنی با خانواده شهید ابراهیم لشکری نژاد ( شهید طلبه قرآنی)
دیدارجمعی از جامعه قرآنی با خانواده شهید ابراهیم لشکری نژاد ( شهید طلبه قرآنی)
دیدارجمعی از جامعه قرآنی با خانواده شهید ابراهیم لشکری نژاد ( شهید طلبه قرآنی)
دیدارجمعی از جامعه قرآنی با خانواده شهید ابراهیم لشکری نژاد ( شهید طلبه قرآنی)
مادر شهید ابراهیم لشکری نژاد ( شهید طلبه قرآنی)
مادر شهید ابراهیم لشکری نژاد ( شهید طلبه قرآنی)
مادر شهید ابراهیم لشکری نژاد ( شهید طلبه قرآنی)
دیدارجمعی از جامعه قرآنی با خانواده شهید ابراهیم لشکری نژاد ( شهید طلبه قرآنی)
دیدارجمعی از جامعه قرآنی با خانواده شهید ابراهیم لشکری نژاد ( شهید طلبه قرآنی)
تصویرمرحوم لشکری نژاد پدر شهید ابراهیم لشکری نژاد ( شهید طلبه قرآنی)
دیدارجمعی از جامعه قرآنی با خانواده شهید ابراهیم لشکری نژاد ( شهید طلبه قرآنی)
مادر شهید ابراهیم لشکری نژاد ( شهید طلبه قرآنی)
 شهید ابراهیم لشکری نژاد ( شهید طلبه قرآنی)
دیدارجمعی از جامعه قرآنی با خانواده شهید ابراهیم لشکری نژاد ( شهید طلبه قرآنی)
دیدارجمعی از جامعه قرآنی با خانواده شهید ابراهیم لشکری نژاد ( شهید طلبه قرآنی)
مادر شهید ابراهیم لشکری نژاد ( شهید طلبه قرآنی)
 شهید ابراهیم لشکری نژاد ( شهید طلبه قرآنی)
مادر شهید ابراهیم لشکری نژاد ( شهید طلبه قرآنی)