سیاست‌های کلی خانواده | سه

خانواده سنگ بنای جامعه اسلامی و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است و سمت‌وسوی حرکت نظام باید معطوف به برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت اسلامی و صیانت از خانواده و جامعه باشد.

سیاست‌های کلی خانواده | سه