نشست خبری معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)

حسین ظهروند

 امیر علیرضا الهامی معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)
 امیر علیرضا الهامی معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)
 امیر علیرضا الهامی معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)
نشست خبری معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)
نشست خبری امیر علیرضا الهامی معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)
 امیر علیرضا الهامی معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)
 امیر علیرضا الهامی معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)
 امیر علیرضا الهامی معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)
 امیر علیرضا الهامی معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)
نشست خبری معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)
 امیر علیرضا الهامی معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)
 امیر علیرضا الهامی معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)
نشست خبری امیر علیرضا الهامی معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)
 امیر علیرضا الهامی معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)
 امیر علیرضا الهامی معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)
 امیر علیرضا الهامی معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)
نشست خبری معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)
 امیر علیرضا الهامی معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)