طرح/ معیشت کمرشکن...

در ۴ ماهه نخست امسال قدرت خرید خانوارهای کم درآمد و کارگری دستکم ۳۰ درصد افت کرده و دستمزدها نهایتا کفاف مخارج ۱۰ روز مــاه را می‌دهد.

طرح/ معیشت کمرشکن...