دوئل کی روش و برانکو؛ حق با کیست؟

پروفسور شمشیر را از رو بسته، کارلوس هم کوتاه نمی آید و به سنت همیشگی خود پای استعفایش را برای چندمین بار امضا کرده.حالا همه به دنبال پاسخ این سوال هستند؛ کدام یک درست می گویند؟چه کسی حرفش به کرسی می نشیند؟

دوئل کی روش و برانکو؛ حق با کیست؟