جشن تولد شهید جاویدالاثر مرتضی کریمی

باشگاه خبرنگاران پویا

مراسم جشن تولد شهید جاویدالاثر مدافع حرم مرتضی کریمی با عصر امروز چهارشنبه با حضورمحمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در بیت شهید برگزار شد.

ملیکا کریمی دختر شهید جاویدالاثر مدافع حرم مرتضی کریمی
ملیکا کریمی دختر شهید جاویدالاثر مدافع حرم مرتضی کریمی
همسر شهید جاویدالاثر مدافع حرم مرتضی کریمی
جشن تولد شهید جاویدالاثر مرتضی کریمی
همسر،حنانه و ملیکا کریمی دختران شهید جاویدالاثر مدافع حرم مرتضی کریمی
مراسم جشن تولد شهید جاویدالاثر مدافع حرم مرتضی کریمی با حضورمحمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
همسر شهید جاویدالاثر مدافع حرم مرتضی کریمی
محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
جشن تولد شهید جاویدالاثر مرتضی کریمی
مراسم جشن تولد شهید جاویدالاثر مدافع حرم مرتضی کریمی با حضورمحمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
حنانه و ملیکا کریمی دختران شهید جاویدالاثر مدافع حرم مرتضی کریمی
مراسم جشن تولد شهید جاویدالاثر مدافع حرم مرتضی کریمی
حنانه و ملیکا کریمی دختران شهید جاویدالاثر مدافع حرم مرتضی کریمی
مراسم جشن تولد شهید جاویدالاثر مدافع حرم مرتضی کریمی
همسر،حنانه و ملیکا کریمی دختران شهید جاویدالاثر مدافع حرم مرتضی کریمی
مراسم جشن تولد شهید جاویدالاثر مدافع حرم مرتضی کریمی
ملیکا کریمی دختر شهید جاویدالاثر مدافع حرم مرتضی کریمی
همسر شهید جاویدالاثر مدافع حرم مرتضی کریمی
ملیکا کریمی دختر شهید جاویدالاثر مدافع حرم مرتضی کریمی