چهارمین محفل حلقه شعری ریّان

باشگاه خبرنگاران پویا

چهارمین جلسه آموزش حلقه شعر و تصنیف آئینی«ریّان» با حضور مرتضی امیری اسفندقه و جمعی از شاعران و علاقمندان این حوزه در باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا» برگزار شد.

چهارمین محفل حلقه شعری ریّان
چهارمین محفل حلقه شعری ریّان
چهارمین محفل حلقه شعری ریّان
چهارمین محفل حلقه شعری ریّان
چهارمین محفل حلقه شعری ریّان
چهارمین محفل حلقه شعری ریّان
چهارمین محفل حلقه شعری ریّان
چهارمین محفل حلقه شعری ریّان
چهارمین محفل حلقه شعری ریّان
چهارمین محفل حلقه شعری ریّان
چهارمین محفل حلقه شعری ریّان
چهارمین محفل حلقه شعری ریّان
چهارمین محفل حلقه شعری ریّان
چهارمین محفل حلقه شعری ریّان
چهارمین محفل حلقه شعری ریّان
چهارمین محفل حلقه شعری ریّان
چهارمین محفل حلقه شعری ریّان
چهارمین محفل حلقه شعری ریّان