خانه های تاریخی کاشان در آستانه نابودی

احسان رسولی

دو قرن پیش ، زلزله مهیبی، شهر کاشان که زمانی یکی از زیباترین شهرهای جهان بود به کلی ویران کرد و آثار و بناهای منحصر به فرد آن نابود شد، مرحوم عبدالرزاق خان پس از زلزله و در دوره زندیه این خطه را بازسازی کرد ، هر چند خانه خود وی بعدها به ویرانه ای تبدیل شد.خانه های تاریخی کاشان از جمله خانه هایی هستند که به لحاظ معماری و مهندسی جزو شاهکارهای معماری به حساب می آیند و برخی از آنها به حال خود رها شده و در حال تخریبند.

محله گلچقانه
 اطراف قلعه جلالی و حصار قدیمی کاشان
محله گلچقانه
 دورنمای خانه بروجردی و امامزاده سلطان امیر احمد
بافت تاریخی کاشان محله سلطان امیر احمد
محله سلطان امیر احمد
محله گلچقانه
 محله پشت مشهد و دور نمای امامزاده حبیب بن موسی ع
نقاشی های دیواری محله پشت مشهد کاشان
محله سلطان امیر احمد
محله پشت مشهد کاشان
 کوچه ترکیان معروف به کوچه دو طبقه
محله مسجد آقا بزرگ کاشان
خانه های تاریخی کاشان در آستانه نابودی
خانه های تاریخی کاشان در آستانه نابودی
خانه های تاریخی کاشان در آستانه نابودی
خانه های تاریخی کاشان در آستانه نابودی
خانه های تاریخی کاشان در آستانه نابودی
خانه های تاریخی کاشان در آستانه نابودی
خانه های تاریخی کاشان در آستانه نابودی
خانه های تاریخی کاشان در آستانه نابودی
خانه های تاریخی کاشان در آستانه نابودی
خانه های تاریخی کاشان در آستانه نابودی
خانه های تاریخی کاشان در آستانه نابودی
خانه های تاریخی کاشان در آستانه نابودی
خانه های تاریخی کاشان در آستانه نابودی
خانه های تاریخی کاشان در آستانه نابودی
خانه های تاریخی کاشان در آستانه نابودی
خانه های تاریخی کاشان در آستانه نابودی
خانه های تاریخی کاشان در آستانه نابودی