افتتاح پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

باشگاه خبرنگاران پویا

مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی صبح امروز شنبه با حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

افتتاح پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی
افتتاح پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی
افتتاح پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی
افتتاح پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی
افتتاح پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی
افتتاح پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی
افتتاح پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی
افتتاح پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی
افتتاح پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی
افتتاح پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی
افتتاح پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی
افتتاح پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی
افتتاح پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی
افتتاح پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی
افتتاح پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی