مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و اتاق بازرگانی

عرفان کوچاری

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور معصومه ابتکار و غلامحسین شافعی ظهر امروز در سازمان حفظت محیط زیست برگزار شد.

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و اتاق بازرگانی
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و اتاق بازرگانی
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و اتاق بازرگانی
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و اتاق بازرگانی
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و اتاق بازرگانی
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و اتاق بازرگانی
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و اتاق بازرگانی
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و اتاق بازرگانی
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و اتاق بازرگانی
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و اتاق بازرگانی
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و اتاق بازرگانی
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و اتاق بازرگانی
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و اتاق بازرگانی