سفر وزیر ارتباطات به کرج و افتتاح تقاطع غیر همسطح

سید عباس شریعتی

سفر وزیر ارتباطات به کرج و افتتاح تقاطع غیر همسطح
سفر وزیر ارتباطات به کرج و افتتاح تقاطع غیر همسطح
سفر وزیر ارتباطات به کرج و افتتاح تقاطع غیر همسطح
سفر وزیر ارتباطات به کرج و افتتاح تقاطع غیر همسطح
سفر وزیر ارتباطات به کرج و افتتاح تقاطع غیر همسطح
سفر وزیر ارتباطات به کرج و افتتاح تقاطع غیر همسطح
سفر وزیر ارتباطات به کرج و افتتاح تقاطع غیر همسطح
سفر وزیر ارتباطات به کرج و افتتاح تقاطع غیر همسطح
سفر وزیر ارتباطات به کرج و افتتاح تقاطع غیر همسطح
سفر وزیر ارتباطات به کرج و افتتاح تقاطع غیر همسطح
سفر وزیر ارتباطات به کرج و افتتاح تقاطع غیر همسطح
سفر وزیر ارتباطات به کرج و افتتاح تقاطع غیر همسطح
سفر وزیر ارتباطات به کرج و افتتاح تقاطع غیر همسطح
سفر وزیر ارتباطات به کرج و افتتاح تقاطع غیر همسطح
سفر وزیر ارتباطات به کرج و افتتاح تقاطع غیر همسطح
سفر وزیر ارتباطات به کرج و افتتاح تقاطع غیر همسطح