سفر وزیر ارتباطات به کرج و افتتاح تقاطع غیر همسطح

سید عباس شریعتی