10 / 1

صادق حیدری فرد

ایرانیان مقیم وین از بعد از ظهر روز چهارشنبه و در سرماى زیر صفر درجه براى همدردى با خانواده های آتش نشانان و مردم داغدار ایران روبروى آتش نشانى مرکزى شهر وین تجمع کردند و با روشن کردن شمع، نثار گل و در دست داشتن عکس تنى چند از شهداى آتش نشانى یاد آنان را گرامى داشتند و در پایان با دعا و طلب آرامش براى درگذشتگان این حادثه محل را ترک کردند.همکارى ستودنى آتش نشانى وین در گرامیداشت یاد همکاران ایرانى دلاورشان از نکات قابل توجه این تجمع بود.

پرواز خارجی