به یاد ماندنی ترین موسیقی متن های فیلم

گاهی موسیقی متن فیلم به تنهایی هویتی جداگانه دارد و در خاطره ها می ماند. آن قدر که ممکن است افرادی باشند که فیلمی را ندیده باشند اما موسیقی آن فیلم برایشان آشنا باشد. فیلم هایی مثل روز واققه، آژانس شیشه ای، بوی پیراهن یوسف، خیلی دور خیلی نزدیک و ...

به یاد ماندنی ترین موسیقی متن های فیلم