طرح/ یاس میان در و دیوار

ای کاش فدک این همه اسرار نداشت ای کاش مدینه در و دیوار نداشت فریاد دل محسن زهرا این است ای کاش در سوخته مسمار نداشت

طرح/ یاس میان در و دیوار