امام و قیام لله

در طول تاریخ پرفراز و نشیب ایران به خصوص در دویست سال گذشته روحانیت همواره محور بسیاری از تحولات فکری، فرهنگی و سیاسی در ایران بوده است. همان حقیقتی که اولین نشانه هایش را می توان به خوبی در قضیه تحریم تنباکو و وقایع منجر به نهضت مشروطیت مشاهده کرد.

امام و قیام لله