آموزش کشاورزی مدرن توسط سپاه در زاهدان

"سپاه تاکنون، ۳۲ گلخانه در زابل، ۱۴۰ گلخانه در شهر زاهدان و ۲۰ گلخانه در شهر سراوان با هزینه خودش، احداث کرده و به طور رایگان در اختیار قبایل و طوایف محروم قرار داده است."

آموزش کشاورزی مدرن توسط سپاه در زاهدان