کاریکاتور/ شبکه‌های اجتماعی، سلاح جنگ‌های ترکیبی

شبکه‌های اجتماعی زمین حاصلخیزی برای انتشار دروغ، دستکاری ادراکات و باورهای افراد است و از اثرات بالقوه این شبکه‌ها می‌توان برای جنگ‌ها ترکیبی استفاده نمود

کاریکاتور/ شبکه‌های اجتماعی، سلاح جنگ‌های ترکیبی