غلبه اراده زندگی بر مرگ و ناامیدی در حلب

دو ماه از پاکسازی کامل شهر حلب از لوث تروریست‌های تکفیری می‌گذرد،‌هر چند حجم خرابی و ویرانی ناشی از حضور تکفیری‌ها بسیار گسترده و غیر قابل تصور است، با این حال اراده زندگی و نشاط بر مرگ و ناامیدی غلبه دارد و روحیه خوب مردم بر آن مهر تایید می‌زند.

غلبه اراده زندگی بر مرگ و ناامیدی در حلب