پوستر/ ترامپ؛ چهره بدون روتوش آمریکا!!!

ترامپ؛ چهره بدون روتوش آمریکا / ترامپ برای جمهوری اسلامی ایران یک فرصت طلایی است. چرا که نشان دهنده چهره بدون رتوش، ادبیات تهی از منطق و رفتاری متکبرانه تفکری است که سالها با ظاهری آراسته بر جهان حکم رانده است. خط

پوستر/ ترامپ؛ چهره بدون روتوش آمریکا!!!