سکوت سرد زمستان

باشگاه خبرنگاران پویا

یکی از مکان هایی که در فصل سرما از گرمای حضور مردم در آنها کاسته می شود پارک ها،شهربازی ها و فضاهای سبز شهری است.سرما در روزها و شب های زمستان سبب می شود تا شهروندان کمتر رغبت حضور در پارک ها را پیدا کنند. مهمترین جذابیت این شب ها و روزهای پارک،سکوت و آرامش حاکم بر آن است.

سکوت سرد زمستان
سکوت سرد زمستان
سکوت سرد زمستان
سکوت سرد زمستان
سکوت سرد زمستان
سکوت سرد زمستان
سکوت سرد زمستان
سکوت سرد زمستان
سکوت سرد زمستان
سکوت سرد زمستان
سکوت سرد زمستان
سکوت سرد زمستان
سکوت سرد زمستان
سکوت سرد زمستان
سکوت سرد زمستان
سکوت سرد زمستان
سکوت سرد زمستان
سکوت سرد زمستان
سکوت سرد زمستان
سکوت سرد زمستان
سکوت سرد زمستان
سکوت سرد زمستان
سکوت سرد زمستان
سکوت سرد زمستان