مرتضی جابریان

برای چندمین مرتبه در روزهای گذشته ،برق اکثر مناطق شهر اهواز قطع بوده و مردم رو حتی برای تردد های روزانه با مشکل روبرو کرده است.

21 / 1


بلیط قطار