دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت

عرفان سامان فر

بارش های روزهای اخیر هر چند برخی از نقاط فارس را دچار مشکل اساسی کرد اما موجب آبگیری دریاچه خشک شده ی مهارلو در استان فارس شد.

دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت
دریاچه مهارلو جان دوباره گرفت