عرفان سامان فر

بارش های روزهای اخیر هر چند برخی از نقاط فارس را دچار مشکل اساسی کرد اما موجب آبگیری دریاچه خشک شده ی مهارلو در استان فارس شد.

28 / 1


بلیط قطار