سال دارد تمام میشود، من اوّل سال هـم گفـتم که مسئولین کشور آخر سال باید نشان بدهند که در این ســال برای اقدام و عمل چـه کردند؛ نگویند باید چنین بشود، باید بگویند چنین شد؛ این را باید مشخّص بکنند. ما امروز دچـارمشکلیم، نمیشود مشکلات مردم و گلایه‌های مردم را نادیده گرفت؛ مسئولین باید جدّی بگیرند. مسئله‌ بیکاری مهم است، مسئله‌ی رکود مهم است، مسئله گرانی مهم است؛ اینها مسائلی است که وجود دارد.

1 / 1


بلیط قطار