مسابقات انتخابی بوکس دانشجویان کشور

جاوید نیک‌پور

مسابقات انتخابی بوکس دانشجویان کشور در سالن شهید همت ورزشگاه شیرودی
مسابقات انتخابی بوکس دانشجویان کشور در سالن شهید همت ورزشگاه شیرودی
مسابقات انتخابی بوکس دانشجویان کشور در سالن شهید همت ورزشگاه شیرودی
مسابقات انتخابی بوکس دانشجویان کشور در سالن شهید همت ورزشگاه شیرودی
مسابقات انتخابی بوکس دانشجویان کشور در سالن شهید همت ورزشگاه شیرودی
مسابقات انتخابی بوکس دانشجویان کشور در سالن شهید همت ورزشگاه شیرودی
مسابقات انتخابی بوکس دانشجویان کشور در سالن شهید همت ورزشگاه شیرودی
مسابقات انتخابی بوکس دانشجویان کشور در سالن شهید همت ورزشگاه شیرودی
مسابقات انتخابی بوکس دانشجویان کشور در سالن شهید همت ورزشگاه شیرودی
مسابقات انتخابی بوکس دانشجویان کشور در سالن شهید همت ورزشگاه شیرودی
مسابقات انتخابی بوکس دانشجویان کشور در سالن شهید همت ورزشگاه شیرودی
مسابقات انتخابی بوکس دانشجویان کشور در سالن شهید همت ورزشگاه شیرودی
مسابقات انتخابی بوکس دانشجویان کشور در سالن شهید همت ورزشگاه شیرودی
مسابقات انتخابی بوکس دانشجویان کشور در سالن شهید همت ورزشگاه شیرودی
مسابقات انتخابی بوکس دانشجویان کشور در سالن شهید همت ورزشگاه شیرودی
مسابقات انتخابی بوکس دانشجویان کشور در سالن شهید همت ورزشگاه شیرودی
مسابقات انتخابی بوکس دانشجویان کشور در سالن شهید همت ورزشگاه شیرودی
مسابقات انتخابی بوکس دانشجویان کشور در سالن شهید همت ورزشگاه شیرودی