پوستر/ تبعیض و فشار مالیاتی بر کارگر

مجلس دهم در تبعیضی آشکار علیه کارگران، سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت را ۲ میلیون تومان و کارگران را ۱.۵ مـیلیون تومان تعیـین کرد.

پوستر/ تبعیض و فشار مالیاتی بر کارگر