دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر وی

محمد حسن‌زاده

مراسم نخستین دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر او بعد از گذشت ۳۰ سال از شهادتش عصر امروز یک شنبه ۸ اسفند ۹۵ در معراج شهدای مرکز برگزار شد.

دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر وی
دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر وی
دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر وی
دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر وی
دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر وی
دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر وی
دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر وی
دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر وی
دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر وی
دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر وی
دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر وی
دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر وی
دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر وی
دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر وی
دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر وی
دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر وی
دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر وی
دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر وی
دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر وی
دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر وی
دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر وی
دیدار خانواده شهید تازه تفحص شده حسین سپهر با پیکر وی