کاریکاتور/ چتر نجات آوردم، گردو غبارُ بردم!!!

طنز، راه حل معضل خوزستان

کاریکاتور/ چتر نجات آوردم، گردو غبارُ بردم!!!