آیین نوروز خوانی در سبزوار

علی دلک آبادی

نوروز خوانی یا بهارخوانی یا نوروزی، آیینی است که در گذشته در ایران رواج داشته است. خاستگاه این آیین بیشتر در استان‌های مازندران و گیلان بوده است ، و در حال حاضر این مراسم به صورت محدود در برخی نقاط ایران برگزار می‌شود.در نوروز خوانی افرادی که به آنها نوروز خوان گفته می‌شود به صورت دوره‌گردی به شهرها و روستاهای مختلف می‌روند و اشعاری در مدح بهار می‌خوانند. بیشتر از این اشعار با گویش های محلی آن منطقه خوانده میشود.

استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار
استقبال از نوروز در سبزوار