افتتاح شهرک تاریخی مشهد دوست داشتنی

محمدحسین طاقی