حال و هوای بازار گرگان در آخرین روز سال

مصطفی حسن زاده