اولین روز ثبت‌نام انتخابات شورای شهر تهران

حسین ظهروند

اولین روز ثبت‌نام انتخابات شورای شهر تهران

ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران(1)
مجيد سرسنگی در اولین روز ثبت‌نام انتخابات شورای شهر تهران
محمد حقانی در اولین روز ثبت‌نام انتخابات شورای شهر تهران
غلامرضا انصاری در اولین روز ثبت‌نام انتخابات شورای شهر تهران
ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران(1)
اولین روز ثبت‌نام انتخابات شورای شهر تهران
هادی ساعی در اولین روز ثبت‌نام انتخابات شورای شهر تهران
ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران(1)
ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران(1)
ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران(1)
ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران(1)
غلامرضا انصاری در اولین روز ثبت‌نام انتخابات شورای شهر تهران
ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران(1)
ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران(1)
ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران(1)
ابراهیم اصغرزاده در اولین روز ثبت‌نام انتخابات شورای شهر تهران
هادی ساعی در اولین روز ثبت‌نام انتخابات شورای شهر تهران
شهربانو امانی در اولین روز ثبت‌نام انتخابات شورای شهر تهران
بازدید فرماندار تهران از ثبت‌نام انتخابات شورای شهر تهران
ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران(1)
ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران(1)
ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران(1)
ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران(1)
ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران(1)
ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران(1)
از راست:غلامرضا انصاری و ابراهیم اصغرزاده در اولین روز ثبت‌نام انتخابات شورای شهر تهران