آخرین اخبار | آرشیو اخبار

چهارمین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

کوچاری ، مریزاد ، ملک‌پور

چهارمین روز ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری در وزارت کشور پایان یافت. ثبت‌نام از داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین آغاز شده و تا روز شنبه ۲۶ فروردین ادامه دارد.

چهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریثبت‌نام مهدی کلهر در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریثبت‌نام مهدی کلهر در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریثبت‌نام امین‌الله رشیدی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریثبت‌نام آیت‌الله غرویان در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریبازدید علی‌اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور در چهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریثبت‌نام حجت‌الاسلام فومنی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریثبت‌نام مصطفی کواکبیان در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریثبت‌نام مصطفی کواکبیان در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریثبت‌نام مصطفی کواکبیان در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریثبت‌نام مصطفی کواکبیان در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریثبت‌نام علیرضا زاکانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریثبت‌نام علیرضا زاکانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریثبت‌نام علیرضا زاکانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریثبت‌نام علیرضا زاکانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریثبت‌نام علیرضا زاکانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریثبت‌نام اعظم طالقانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریثبت‌نام اعظم طالقانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریثبت‌نام علیرضا زاکانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریثبت‌نام علیرضا زاکانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریعنوان چهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریثبت‌نام مصطفی کواکبیان در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریثبت‌نام مصطفی کواکبیان در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریثبت‌نام مصطفی کواکبیان در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریثبت‌نام مصطفی کواکبیان در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریثبت‌نام مصطفی کواکبیان در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریچهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
فلای تو دی