ره بر - در انتخابات «مرّ قانون» باید عمل شود

هیچ وقت به مردم نگفتم و نمی گویم این کس را انتخاب کنید و آن کس را انتخاب نکنید. یک جا فقط بنده دخالت می کنم. آنجایی که کسانی بخواهند در مقابل رأی مردم و انتخاب مردم بایستند.

ره بر - در انتخابات «مرّ قانون» باید عمل شود

بلیط قطار