مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری

سیدمحمود حسینی

مترو فرودگاه امام خمینی (ره) از خط ۸ مترو تهران به همت گروه تخصصی سپاسد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در آستانه بهربرداری میباشد.

مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
کريم باشنا مدیرعامل گروه تخصصی سپاسد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)
کريم باشنا مدیرعامل گروه تخصصی سپاسد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
کريم باشنا مدیرعامل گروه تخصصی سپاسد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
کريم باشنا مدیرعامل گروه تخصصی سپاسد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری
مترو فرودگاه امام خمینی (ره) در آستانه بهربرداری