کاریکاتور/ رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه!

ترکیه شاهد برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی است که یکی از مهمترین بندهای این اصلاح ۱۸ ماده‌ای تغییر شکل سیستم حکومتی از پارلمانی به ریاست جمهور خواهد بود.

کاریکاتور/ رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه!