1 / 1

ترکیه شاهد برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی است که یکی از مهمترین بندهای این اصلاح ۱۸ ماده‌ای تغییر شکل سیستم حکومتی از پارلمانی به ریاست جمهور خواهد بود.

بلیط قطار