بازدید وزیر نفت از فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی

حسین حیدرپور

بازدید وزیر نفت از فازهای 17 و 18 پارس جنوبی
بازدید وزیر نفت از فازهای 17 و 18 پارس جنوبی
بازدید وزیر نفت از فازهای 17 و 18 پارس جنوبی
بازدید وزیر نفت از فازهای 17 و 18 پارس جنوبی
بازدید وزیر نفت از فازهای 17 و 18 پارس جنوبی
بازدید وزیر نفت از فازهای 17 و 18 پارس جنوبی
بازدید وزیر نفت از فازهای 17 و 18 پارس جنوبی
بازدید وزیر نفت از فازهای 17 و 18 پارس جنوبی
بازدید وزیر نفت از فازهای 17 و 18 پارس جنوبی
بازدید وزیر نفت از فازهای 17 و 18 پارس جنوبی
بازدید وزیر نفت از فازهای 17 و 18 پارس جنوبی
بازدید وزیر نفت از فازهای 17 و 18 پارس جنوبی