نارضایتی اهالی مناطق ‌سیل‌زده از بی‌توجهی دولت

پس از وقوع سیل در آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز نیز یکی مناطق آسیب‌دیده از سیل بود که در این میان روستای بیرق این شهرستان آسیب جدی دیده است.

نارضایتی اهالی مناطق ‌سیل‌زده از بی‌توجهی دولت